İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
14 Eylül 2023

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi; iş sağlığı ve güvenliği konularında tesis hizmet binasında ve bağlı olan işyeri bina eklentilerinde ülke İSG yasal mevzuatı ile ulusal ve uluslararası güvenlik standartların gerekliliklerini temel alarak; çalışanlar, stajyerler, hasta ve hasta yakınları ile ziyaretçiler dâhil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını yerine getirir.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi hizmet alanlarında; iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amacıyla güvensiz hareket ve durumları önleyici çalışmalar yapar ve bu çalışmalara çalışanlar ve ilgili tüm tarafların katılımını sağlar.

2.HEDEF

·  Hastanemiz, faaliyet gösterdiği genel sağlık hizmetlerinde en temel değeri olan çalışanlarının, stajyerlerinin, hasta ve hasta yakınları ile ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliği Hastanemiz Yönetiminin en büyük önceliğidir.

·  Bu doğrultuda, Hastanemiz Yönetimi sağlıklı bireylerin, sağlıklı ve güvenli iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğunun gereği olarak;

·  Hastalık, yaralanma, acil durum gibi can ve mal güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

·  Çalışanların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yapmak, olası tesis kaynaklı ve proses kaynaklı riskleri bertaraf ederek sağlık hizmetlerinin güvenli ve hijyenik bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak,

·  Sağlık Hizmetlerinde yeni teknolojiler kullanmak, değişim ve fırsatları değerlendirmek, hizmete esas olan tüm cihaz ile birimleri, tasarım proje aşamasından itibaren proaktif bir yaklaşımla süreçleri yönetmek,

·  İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına yönetim organizasyonunun her kademesinin ve tüm tarafların(çalışan, stajyer, hasta ve hasta yakını ile ziyaretçiler) katılımını sağlamak,

·  Faaliyet gösterdiğimiz sağlık hizmet branşlarında bilinci arttırmak, farkındalık sağlamak ve yetkinlikleri geliştirmek için çalışmalar yapmak,

·  İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için, güvenli davranış alışkanlığını tüm çalışanlarda ve stajyerlerde oluşturmak ve yaşam tarzı haline getirmek,

·  İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasal yükümlülüklere, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uymak,

·  Ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler belirleyerek iş sağlığı ve güvenliği performansımızı iyileştirmek,

gözden geçirmek ve izlenmesini sağlamak,

·  Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer kamu sağlık tesislerindeki iyi uygulama örneklerini almak, uygulamak ve yaygınlaştırmak, ilgili tüm taraflar/paydaşlardan gelecek iş sağlığı ve güvenliğine yönelik öneri ve tavsiyeler ile ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurmak,

·  "Sağlıklı Çalışan, güvenli işyeri" ilkesini benimsemek üzere diğer kamu sağlık tesislerine liderlik etmeyi ve bu doğrultuda tüm gerekli kaynakları sağlamayı beyan ve taahhüt eder.

3.ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Bu politikada yer alan maddelerin benimsenerek gözetilmesinden Bursa Çekirge Devlet Hastanesi İSG Kurulu, uygulanmasından ise hastanedeki tüm birimler sorumludur.

4.POLİTİKA ESASLARI

·  Hastanemiz iş sağlığı ve güvenliği politikası, yıllık olarak işyeri sağlığı ve güvenliği birimi tarafından gözden geçirilir, ardından İSG Kurulu görüşlerine sunulur.

·  Politikayı etkileyecek bir değişiklik olması durumunda, gerekli revizyonlar yapılarak, güncellenen politika, işveren/başhekimin uygun görüşü ile birlikte İSG Kurulu onayına sunulur.

·  Politika, hastanedeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olarak tüm çalışanların erişebileceği alanlarda yayımlanır.

5.YASAL DAYANAK

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Sağlıkta Kalitenin ve Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

irSKS Hastane Risk Yönetimi Rehberi