Personel Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Çalışanların özlük hakları, işe başlama, işten ayrılma, atama, izin, emeklilik vb. bütün işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 3. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde, personelin atama talepleri veya yer değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Personelin; yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve ücretsiz izin işlemlerini mevzuatın öngördüğü şekilde ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve takibini yapmak.
 5. Personelin mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek.
 6. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek.
 7. Personelin yurt içi görevlendirmelerine yönelik gerekli onayları almak, yurt dışına yönelik görevlendirme için ilgili Bakanlık birimine yazı yazmak, konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 8. Kişisel dosya hazırlamak ve muhafaza etmek.
 9. Gerektiğinde ödüllendirme yöntemleri konusunda yönetime önerilerde bulunmak.


  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz personelinin özlük işlerine ait işlemler ile birimimizce yürütülmek üzere verilen diğer görevler yerine getirilmektedir. 
  Bu çerçevede, göreve başlayış, ayrılış, emeklilik, sendika, askerlik, disiplin, yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, ücretsiz izin, giyim yardımı, atama talepleri, 6 ayda bir yenilenen uzun süreli görevlendirmeler v.b. özlük işleri ile mal bildirimi, kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler, şahsi dosyaların tutulması, Genel Müdürlüğümüz personelinin Bakanlık kimlik/giriş kartına ilişkin yazışmalar ve işlemler birimimizce yürütülmektedir.